Общи условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗА ПОЛЗВАНЕ 
ОБЩИ УСЛОВИЯ на платформата за електронна търговия
[www. superbagplovdiv.bg] 

Приемането им от страна на Позвателите е условие, за да може да бъде използвана онлайн платформата за поръчка на стоки и доставката им на адрес.

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „КА И КА ПАРТНЕР“ ЕООД, гр. Пловдив, ул.Капитан Райчо 62, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.superbagplovdiv.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „КА И КА ПАРТНЕР“ ЕООД 
2. Седалище и адрес на управление България, гр.Пловдив,  ул.Капитан Райчо №62
3. Адрес за упражняване на дейността България, гр.Пловдив,  ул.Младежка №30
4. Данни за кореспонденция:  България, гр.Пловдив,  ул.Капитан Райчо №62,

мобилен телефон: 0899602333 и

електронна поща: info@superbagplovdiv.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205465083 
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ www. superbagplovdiv.bg
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www. superbagplovdiv.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини и средства за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет на адрес https//www. superbagplovdiv.bg;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на на договора Доставчик в платформата на superbagplovdiv.bg
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за обработка на поръчка не влиза в сумата на Вашата поръчка и е 2% /два процента/ от стойността на поръчката и се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(6) За поръчки с тегло над 50 кг. се заплаща такса от 4.99 лв. която не влиза в сумата на Вашата поръчка

и се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(7) Цената на доставка за гр. Пловдив зависи от сумата на направената поръчка:

 - при поръчка на стойност до 79.99 лева – 3.99 лева;

 - при поръчка на стойност над 80 лева – БЕЗПЛАТНА.

(8) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика, съобразно посочената от него процедура.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", „Вход чрез facebook“ или „Вход чрез g+“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на ДоставчикаПолзвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателят сключва договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избира удобен ден и времеви интервал измежду обявените свободни такива, в които Доставчикът да му достави поръчаните стоки;

Избор на способ и момент за плащане на цената;
Потвърждение на поръчката;

За да бъде възможно потвърждаване на поръчката Ползвателят задължително трябва да се е запознал с настоящите Общи условия и да ги е приел. За целта преди приключване на поръчката, Ползвателят трябва задължително да отбележи в определеното за това място във формата следният знак , „√“, с който потвърждава, че е прочел настоящите Общи условия и ги приема.
(2) Ползвателят може да сключва договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин;

(3) С натискането на бутон „ ПОРЪЧАЙ “ се счита, че Ползвателят прави изявление за сключване на отделни договори за покупка на всички стоки от количката и доставянето им на посочен от него адрес;

(4) След приключване на поръчката, Доставчикът ще изпрати имейл на Ползвателят (регистриран или нерегистриран в онлайн магазина), с който да потвърди приемането й;

(5) Когато в продължение на повече от 3 (три) дни Ползвателят има изоставена поръчка с избрани в нея продукти, Доставчикът може да се свърже с него с цел да установи дали незавършената поръчка не се дължи на технически проблем, както и да напомни на Ползвателя, че в случай, че завърши поръчката на избраните от него артикули, то дължимата от Ползвателя сума ще бъде съобразена с цената на артикулите в деня на завършването на поръчката.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) С получаването от Ползвателя на потвърждение по имейл, че поръчката му е била приета от Доставчика се счита, че между Страните са възникнали толкова договори за покупко-продажба на стоки, колкото е и броят на стоките в съответната поръчка. Доставчикът се задължава да достави избраните от Ползвателя артикули на посочения от Ползвателя последния адрес и да му прехвърли собствеността върху тях, а Ползвателят се задължава да ги приеме и да заплати дължимата от него цена, както и всички възнаграждения за доставката.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателят във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор на покупко-продажба.  Упражняването на права във връзка с доставката на стоки не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определената стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставяни на потребителя от Доставчика.

(4) Поръчка за доставка на стоки се изпълнява от Доставчика, само когато адресът за доставка се намира в гр. Пловдив или в населените места извън гр. Пловдив, изрично посочени като възможни локации в онлайн платформата в менюто „ДОСТАВКА“. Доставчикът си запазва правото да добавя и изключва населени места, до които ще доставя стоки, поръчани чрез онлайн магазина.

(5) Доставка на поръчка и до друго населено място в България се извършва с избрана от Ползвателя куриерска фирма. Поради естеството на някои продукти, при този начин на доставка няма да може да се изпълняват  поръчки от следните  категории: Свежи храни, Замразени храни и Готова храна.

(6) Всичи обявени цени в онлайн магазин superbagplovdiv.bg са в български лева с вкючено ДДС.

(7) Ползвателят има право да се откаже от получена доставка на стоки от Доставчика в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до Ползвателя, като в този случай заплаща 15 лева на Доставчика за организационни разходи. Независимо от това, Ползвателят е задължен да съхранява получените стоки, съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връщането им на посочено от Доставчика лице или място.

(8) Ползвателят се съгласява, че по отношение на пресните храни и плодове, които се продават в насипно състояние е възможно да има разлика в обема до 10% в сравнение с поръчаното от Ползвателя. Същото се отнася и по отношение на стоките във вакуумирана опаковка, при които няма точен грамаж и за пакетираната готова храна.

В посочени по-горе случаи Ползвателят се задължава да приеме поръчаните от него стоки.

(9) При платена от Ползвателя предварително чрез онлайн метод поръчка, възникналата разлика от по-малко получена сума на доставка от платената в рамките на 5лв., ще бъде веднага възстановена на Ползвателя от Доставчика в брой, а за по-голяма разлика, за същата ще бъде издаден от Доставчика ваучер на Ползвателя, който той ще получи на посочения от него в регистрацията си електронен адрес.

(10) Когато има разлика в обявените на онлайн магзина цена в деня на поръчката и цената в деня на доставката, валидна в отношенията между Ползвателя и Доставчика е тази цена, която е посочена в онлайн магазина в деня, в който е направена доставката.

(11) Доставчикът от платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg ще изпълни Вашата поръчка до главния вход на адреса за доставка.По Ваше желание доставчикът може да донесе поръчката Ви до адреса за доставка, например до определен етаж в жилищен блок или до кухнята Ви, но само ако има Вашето позволение и счита, че това е безопасно и възможно да се направи, така както желаете. Ние винаги си запазваме правото да доставяме само до главния вход на адреса за доставка.

(12) Ако Ползвателят нe присъства на посочения адрес за доставка в избрания от него часови диапазон:

  1. Доставчикът извършва доставка в друг, удобен за Доставчика час, като Ползвателят трябва да заплати допълнително 3 лв. за доставката.
  2. Ако Ползвателят посочи следващ ден за доставка, Доставчикът не гарантира за отличното качество на пресните продукти и готова храна.

(13) При отказване на поръчка от Ползвателя, която е платена чрез онлайн метод на плащане се прилагат процедурите:

  1. Ако поръчката е отказана преди да е започнало изпълнението на поръчката, цялата сума на поръчката ще бъде възстановена от Доставчика.
  2. Ако поръчката е отказана от Ползвателя след започване на изпълнението й, ще бъдат удържани 20 лева от сумата на поръчката за покриване на разходи и пропуснати ползи на Доставчика и останалата сума ще бъде възстановена.

(14) Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на  поръчката на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа.

Чл. 12. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на  доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg  съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен скрити недостатъци.

(3) Преди употреба прочетете информацията посочената върху продукта.

Чл. 13. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 14. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 15. Доставчикът не се задължава да осигури необходимият сервиз за стоката.

Чл. 16. За неуредените  в този раздел случаи се прилагат правилата за търговска продажба, определени в Търговския закон, Закона за храните и Закона за защита на потребителите.VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 17. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 18. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(7) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак и е показана стара и нова цена.

(8) Периодът на промоция в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg е от 00.01ч. всяка сряда и приключва в 23.59 всеки вторник, но за покупна цена на всички артикули в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdidv.bg се приема винаги тази, която е обявена на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg в деня на доставката.
(9) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

(10) Продуктите в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg не са предназначени за диагноза, лечение или предотвратяване на което и да е заболяване.Чл. 19. (1) Позвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Позвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 10 000лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне  по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 20. (1По отношение на стоките, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от дата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ на от договора, достъпен на сайта на Доставчика www. superbagplovdiv.bg . В Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия. За всички останали потребими стоки  Ползвателят има право на отказ в рамките на 1 час от момента на доставката на стоката до Ползвателя.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Ползвателят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред  Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект,  Доставчикът възстановява всички суми, получени от Ползвателя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора.  Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Доставчикът.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Ползвателя и от сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката.  Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките,  различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 21. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, Ползвателят декларира, че е навършил 18 години.

(3) На лица под 18 години не се продава алкохол! Доставчикът от  Superbagplovdiv.bg  може да изиска документ за самоличност, в случай, че лицето, което получава стоките, изглежда видимо под 18 години. При липса на такова подобно доказателство, стоките неподходящи за употреба от лица под 18 годишна възраст, ще биват премахнати и приспаднати от поръчката.
(4) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползавтеля и да възстанови платените от него суми.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите,  Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин на Доставчика и изпълнението на договора.

(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg, има право да изпраща по всяка време както електронни съобщения, а така също и такива на хартиен носител към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки и услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в платформата за електронна търговия на Доставчика superbagplovdiv.bg

Чл. 23. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: /сайта/>вход>забравена парола.

(3) Доставчикът  от платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg  има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg  обработва лични данни на своите клиенти в съответствие с Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg , и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

след публикуването им на сайта на Доставчика www. superbagplovdiv.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика www. superbagplovdiv.bg


(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 25. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта/https:// www. superbagplovdiv.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 26. Настоящите общи условия и договорът на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 27. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправи предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата за електронна търговия www. superbagplovdiv.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл.28. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица ( независимо дали са основателни или не ), за всички щети и разходи ( в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор.

(2) Нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права на интелектуалната или индустриалната собственост.

(3) Неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията да договора и

(4) Невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 29. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 30. (1)  Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на  платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg  и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg  не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последвала загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

Чл. 32. Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора/ите, ако то се дължи на непреодолима сила (форсмажор), за което Страните се уведомяват в подходящ срок.


XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33 (1) Ползвателят и Доставчикът на  платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg  се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл. 34 В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН superbagplovdiv.bg  и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. (1)За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да  отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на  спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://www.webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за решаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.07.2019г.

 Общите условия са последно изменени на: 15.03.2022г.